Algemene voorwaarden van Dutchtel B.V.

Artikel 1 Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
a. Dutchtel BV., hierna te noemen: “Dutchtel”: de gebruiker van de onderstaande algemene voorwaarden.
b. Opdrachtgever: de wederpartij van Dutchtel, zoals genoemd in de opdrachtbevestiging en de wederpartij van de Derde- dienstverlener namens wie Dutchtel de Derde-voorwaarden aan doet gaan.
c. Derde-dienstverlener: de partij (principaal) met wie de Opdrachtgever door tussenkomst van Dutchtel (als agent) een overeenkomst sluit.
d. Producten: alle door Dutchtel geleverde goederen of zaken en daaraan verbonden diensten die geen Telecomdiensten zijn zoals hierna geformuleerd.
e. Telecomdiensten: de diensten (zoals onder meer spraaktelefonie of elektronisch dataverkeer) die door Dutchtel`s principaal – te weten de Derde-dienstverlener (veelal een telecom-operator) – worden verricht (het betreft geen diensten zoals onderhoudsdiensten die aan de Producten kunnen zijn verbonden).
f. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Duchtel tot levering van Producten met inbegrip van de daarbij behorende overeenkomsten van derden toeleveranciers, uitgezonderd de Derde-dienstverlener.
g. Derde-voorwaarden: de voor Telecomdiensten geldende voorwaarden van de Derde-dienstverlener welke voorwaarden gelden in de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en de Derde dienstverlener (de principaal) namens wie Dutchtel (als agent) met de Opdrachtgever in voorkomend geval een overeenkomst sluit; de Derden-voorwaarden gelden dus niet tussen Opdrachtgever en Dutchtel.

Artikel 2 Algemene / webwinkel voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Dutchtel en een Opdrachtgever dan wel Opdrachtgever en de Derde-leverancier. Tenzij van deze algemene voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Dutchtel en een Opdrachtgever waarvoor Dutchtel derden betrekt ten behoeve van de levering van Producten aan Opdrachtgever. Voor de Telecomdiensten gelden echter de Derdenvoorwaarden.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden resp. Derde-voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met Dutchtel respectievelijk via Dutchtel voor de Derde-dienstverlener.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen zowel naar Dutchtel als naar de Derde-dienstverlener.
2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Dutchtel c.q. de Derde- dienstverlener enerzijds en Opdrachtgever anderzijds zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.6. Dutchtel is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen. Voor de Derde- voorwaarden geldt hetgeen daarover de Derde-dienstverlener heeft bepaald.
2.7. Producten (niet Telecomdiensten): Indien en voor zover Dutchtel producten Telecomdiensten van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, , voor wat die producten en/of Telecomdiensten betreft tevens de voorwaarden van die derden van toepassing zijn resp. de Derde-voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden c.q. Derde-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn meegeleverd in de verpakte produkten of aangeboden Telecomdiensten maar liggen ook voor Opdrachtgever ter inzage bij Dutchtel, en Dutchtel zal deze voorwaarden aan Opdrachtgever op zijn verzoek kosteloos toezenden. Opdrachtgever verklaart zich met de inhoud van die voorwaarden c.q.
Derde-voorwaarden akkoord en als Opdrachtgever deze niet wil akkoorden dan dient hij de produkten in de originele verpakking in ongeschonden toestand (behoudens het openen van de verpakking) binnen 14 dagen na aankoop op eigen kosten te retourneren bij Dutchtel tijdens kantooruren (9-17 uur).
2.8 TELECOMDIENSTEN (niet Producten): Indien en voor zover Dutchtel op het gebied van telecommunicatie voor spraak- of data Telecomdiensten van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, voor wat die Telecomdiensten betreft alleen de voorwaarden van die derden (“Derden-voorwaarden”) van toepassing zijn omdat Dutchtel alleen als agent die Telecomdiensten aanbiedt aan Opdrachtgever, zodat Opdrachtgever een overeenkomst d.w.z. een contractuele verbintenis, aangaat met de Derde-dienstverlener. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde Derden-voorwaarden. Deze Derden-voorwaarden zijn electronisch aangeboden en/of in papieren vorm geleverd aan de Opdrachtgever in de verpakte produkten of aangeboden Telecomdiensten, maar liggen ook voor Opdrachtgever ter inzage bij Dutchtel c.q. bij op de website van de Derde-dienstverlener, en Dutchtel zal deze Derden-voorwaarden aan Opdrachtgever op zijn verzoek kosteloos toezenden of doen toezenden. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend en akkoord dat de Derden- voorwaarden voor Telecomdiensten mede of uitsluitend aangeboden worden via internet op de website van de betrokken derden.
2.9 De onderhavige tekst in deze Overeenkomst heeft in hoofdzaak betrekking op Producten, maar omdat Dutchtel in de zin van de wet als agent, voor wat de Telecomdiensten betreft optreedt, verwijst Dutchtel voor wat de Telecomdiensten betreft in de hierna te bepalingen naar haar Offerte en/of de Derden-voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes / verhouding tot de Derden-voorwaarden

3.1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Dutchtel inclusief die namens de Derde-dienstverlener zijn aangeboden, zijn vrijblijvend en moeten worden beschouwd als een aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst van genoemde Producten en/of voor genoemde Telecomdiensten.
3.2. Dutchtel BV. is slechts aan de aanbiedingen en/of offertes gebonden op de wijze en door de vorm zoals aangegeven op o.a de website van Dutchtel (aanbod en aanvaarding) danwel door een door beide partijen ondertekende schriftelijke Overeenkomst die aan Dutchtel in die vorm op het aangegeven email adres is toegezonden c.q. op het aangegeven webadres is overgedragen (via electronisch ‘up loaden) van de ondertekende Overeenkomst, danwel per fax of per post als opdrachtbevestiging door Opdrachtgever aan Dutchtel is toegezonden.
3.3 Dutchtel is alleen gebonden aan die aanbiedingen en/of offertes die ondertekend zijn door haar procuratiehouders, c.q. gevolmachtigde, welke louter en alleen zijn toegekend aan haar bestuurders.
3.4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, alsmede reis-, verblijf en internationale communicatiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Dutchtel of de betrokken Derde-dienstverlener daaraan niet gebonden. De Overeenkomst c.q. Derden-voorwaarden komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dutchtel die derde anders aangeeft.
3.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dutchtel of de Derde-dienstverlener niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs voor het betrokken Product of de betrokken Telecomdienst.
3.7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Producten of betrokken Telecomdiensten.
3.8. Voor wat hierna bepaald wordt voor Producten in de art. 5 tot en met 24 van de Overeenkomst, verwijst Dutchtel voor wat Telecomdiensten betreft naar hetgeen geldt volgens de Derden-voorwaarden.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst door Dutchtel c.q. de Derde dienstverlener

4.1. Dutchtel zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren voor de geleverde Producten. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De Derde-dienstverlener zal de Derden-voorwaarden overeenkomstig de daarin opgenomen eisen en voorwaarden uitvoeren voor de te verrichten Telecomdiensten.
4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Dutchtel het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden c.q. Derden Dienstverleners.
4.3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dutchtel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst c.q. Derden-voorwaarden, tijdig aan dutchtel BV. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Derden-voorwaarden benodigde gegevens niet tijdig aan Dutchtel zullen zijn verstrekt, dan heeft Dutchtel het recht de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Derden-voorwaarden op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Hetzelfde geldt voor de Derde-dienstverlevers in verband met de Derden-voorwaarden die gelden jegens Opdrachtgever.
4.4. Dutchtel is niet aansprakelijk voor de Producten voor schade, van welke aard ook, doordat Dutchtel is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dutchtel kenbaar behoorde te zijn.
Dutchtel is tenaanzien van de Telecomdiensten niet aansprakelijk voor schade, kosten of andere risico’s, van welke aard ook, doordat Dutchtel als agent ten opzichte van derde als principaal, is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dutchtel of de betrokken derde kenbaar behoorde te zijn.
4.5. Dutchtel is bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk van derden, zoals bijvoorbeeld haar leveranciers en/of de beheerder/leverancier van telecommunicatienetwerken. Hoewel Dutchtel haar partners met zorgvuldigheid kiest, is zij niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor enige schade die deze lijdt als gevolg van gebreken in de producten en Telecomdiensten van deze derden.
4.6. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Dutchtel ten aanzien van de Producten c.q. de derde ten aanzien van de Telecomdiensten de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.7. Indien door Dutchtel of door Dutchtel ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden voor Producten worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Indien door de Derde-dienstverlener of door die Derde-dienstverlener ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden voor Telecomdiensten worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, althans voor die punten die de Derde-dienstverlener in zijn Derden-voorwaarden daartoe heeft opgenomen of alsdan aangeeft.
4.8. Opdrachtgever vrijwaart Dutchtel voor eventuele aanspraken van derden c.q. Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst voor wat Producten betreft blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed voor wat Producten betreft. Dutchtel zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties voor wat Producten betreft zal hebben, zal Dutchtel de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen voor wat Producten betreft zal Dutchtel daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

6.1. De Overeenkomst tussen Dutchtel en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6.2. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Dutchtel derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Honorarium, prijs

7.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
7.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Dutchtel, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7.3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
7.4. Indien Dutchtel met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Dutchtel niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
7.5. Voorts is Dutchtel gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
7.6. Bovendien mag Dutchtel het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Dutchtel, dat in redelijkheid niet van Dutchtel mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Dutchtel zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Dutchtel zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
7.7. Alle prijzen voor te leveren Producten zijn gebaseerd op kostenfactoren, belastingen, invoerrechten e.d. zoals deze ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst golden. Wijzigingen in genoemde kostenfactoren voordat is geleverd, mogen door Dutchtel worden doorberekend aan Opdrachtgever voorzover deze wijzigingen buiten de invloedsfeer van Dutchtel liggen.
7.8. Indien de totale prijsverhoging meer bedraagt dan 10% ten opzichte van de overeengekomen prijs, is Opdrachtgever gedurende drie maanden na de aankondiging van Dutchtel van de prijsverhoging, bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat Dutchtel gehouden is tot schadevergoeding en/of restitutie van hetgeen Opdrachtgever aan Duchtel heeft betaald.

Artikel 8 Betaling

8.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald, op een door Dutchtel aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
8.2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een gehele maand.
8.3. Opdrachtgever is niet gerechtigd om betalingen aan Dutchtel op te schorten noch is zij gerechtigd om betalingen aan Dutchtel te verrekenen met vorderingen op Dutchtel (ongeacht de grondslag daarvan).
8.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Dutchtel op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.5. Dutchtel heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Dutchtel kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Dutchtel kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1. Alle door Dutchtel geleverde Producten blijven eigendom van Dutchtel totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Dutchtel gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
9.2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
9.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht om Dutchtel daarvan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
9.4. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Dutchtel.
9.5. Door Dutchtel geleverde Producten, die krachtens het onder 9.1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
9.6. Voor het geval dat Dutchtel zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Dutchtel of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Dutchtel zich bevinden en die Producten mede terug te nemen.

Artikel 10 Incassokosten

10.1. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten en/of in rechte voor rekening van Opdrachtgever.
10.2. De buitengerechtelijke alsook de gerechtelijke kosten bedragen elk in ieder geval 15% van het verschuldigde bedrag in hoofdsom, exclusief 21% BTW, elk met een minimum van EUR 250,- excl. 21% BTW. Indien Dutchtel hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
10.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever. 10.4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11 Onderzoek, reclames en garantie

11.1. Klachten over geleverde Producten en/of verrichte werkzaamheden voor die Producten (maar uitgezonderd Telecomdiensten) dienen door de Opdrachtgever binnen 7 werkdagen na levering, en in het geval van verrichte Telecomdiensten uiterlijk binnen 7 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Dutchtel. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dutchtel in staat is adequaat te reageren.
11.2. Niet zichtbare gebreken aan geleverde Producten dienen binnen 7 werkdagen na ontdekking van het gebrek te worden gemeld, danwel binnen 7 werkdagen na het moment dat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt. 11.3. Ieder recht van reclame vervalt indien Opdrachtgever Dutchtel niet binnen 14 dagen na ontvangst van de melding in de gelegenheid wordt gesteld de klachten (ter plaatse waar het geleverde zich bevindt) op gegrondheid te onderzoeken of te doen laten onderzoeken. Voorts vervalt ieder recht op reclame indien Opdrachtgever na ontdekking van het gebrek de door Dutchtel geleverde Producten is blijven gebruiken, of deze aan derden heeft verkocht of in gebruik gegeven.
11.4. Onverminderd het voorgaande lid, vervalt ieder recht van reclame sowieso na het verstrijken van een jaar na levering. 11.5. Dutchtel aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor retourzendingen, indien het retourzenden is gebeurd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutchtel conform de door Dutchtel verstrekte instructies. Indien het transport wordt verzorgd door Opdrachtgever, zijn de retourgezonden Producten tijdens het transport voor risico van Opdrachtgever. 11.6. Indien een klacht gegrond is, zal Dutchtel de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit door Dutchtel inmiddels als aantoonbaar zinloos wordt aangemerkt. Dit laatste zal door Dutchtel aan de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar worden gemaakt, althans op de daartoe op de website van Dutchtel aangeboden electronische mogelijkheid.
11.7. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Dutchtel slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
11.8. Dutchtel neemt slechts die garanties op zich voor geleverde Producten die de leverancier van Dutchtel jegens haar op zich neemt, geheel volgens de voorwaarden van die leverancier.

Artikel 12 Opzegging

12.1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
12.2. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Dutchtel recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Dutchtel zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden voor Producten en daaraan gerelateerde diensten, uitgezonderd Telecomdiensten. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
12.3. Indien de Overeenkomst voor Producten tussentijds wordt opgezegd door Dutchtel, zal Dutchtel in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden voor die Producten, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
12.4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Producten van Dutchtel extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13 Opschorting, ontbinding en opzegging door Dutchtel

13.1. Dutchtel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet tijdig of niet volledig nakomt.
b. na het sluiten van de Overeenkomst Dutchtel ter kennis gekomen omstandigheden, goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
13.2. Voorts is Dutchtel bevoegd de Overeenkomst te (doen) opzeggen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Dutchtel kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Dutchtel mag worden verwacht.
13.3. Indien de Overeenkomst door Dutchtel wordt opgezegd, zijn de vorderingen van Dutchtel op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Dutchtel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
13.4. Dutchtel behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde Producten

14.1. Indien Dutchtel aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst Producten ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen na een verzoek daartoe door Dutchtel in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
14.2. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 14.1. genoemde verplichting, heeft Dutchtel het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.
14.3 Voor diensten in het algemeen geldt dat deze niet kunnen worden ongedaan gemaakt anders dan door alternatieve ongedaan makings verbintenissen. Voor wat de Telecomdiensten betreft verwijst Dutchtel in de (eventuele analoge) gevallen genoemd in art. 14.1 tot en met 14.2 daartoe naar de Derden-voorwaarden.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1. Indien Dutchtel aansprakelijk voor Producten mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Dutchtel is nimmer aansprakelijk voor Telecomdiensten.
15.2. Dutchtel is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Opdrachtgever als direct en indirect gevolg van tekortkomingen door Dutchtel in de nakoming van de Overeenkomst.
15.3. Indien en voor zover Dutchtel niettemin aansprakelijk kan worden gehouden, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de directe schade.
15.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dutchtel aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Dutchtel toegerekend kunnen worden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
15.5. De totale aansprakelijkheid van Dutchtel voor directe schade bedraagt maximaal het bedrag van de door de verzekeringsmaatschappij van Dutchtel in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, danwel wanneer de verzekering een schadegeval niet dekt maximaal het tweevoudige van de factuurwaarde van de door Dutchtel geleverde Producten of daaraan gerelateerde diensten (uitgezonderd Telecomdiensten, waarvoor alle aansprakelijkheid van Dutchtel expliciet is uitgesloten).
15.6. Dutchtel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Ook is Dutchtel niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor enige schade, direct of indirect, die deze leidt als gevolg van gebreken in de producten en/of Telecomdiensten van Derde – dienstverleners.
15.7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Dutchtel of haar medewerkers.

Artikel 16 Vrijwaringen

16.1. Opdrachtgever vrijwaart Dutchtel voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever aan Dutchtel verstrekte zaken, vermogensrechten en/of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst door Dutchtel worden gebruikt.
16.2. Indien Opdrachtgever aan Dutchtel informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 Levering en risico-overgang

17.1. Levering vindt plaats op de vestigingsplaats van Dutchtel, derhalve “af magazijn’. Op het moment dat de te leveren Producten “af magazijn” gereed staan en zulks schriftelijk bevestigd is aan Opdrachtgever, is het risico voor het gekochte voor risico van Opdrachtgever.
17.2. Indien op verzoek van Opdrachtgever Producten door Dutchtel op een door Opdrachtgever aan te geven plaats worden bezorgd, geschiedt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 18 Overmacht voor Producten

18.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die hetzij niet te wijten is aan hun schuld hetzij krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet voor hun rekening komt.
18.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dutchtel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dutchtel niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen en/of ziekten in het bedrijf van Dutchtel worden daaronder begrepen.
18.3. Dutchtel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dutchtel zijn verplichtingen had moeten nakomen.
18.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
18.5. Voor zover Dutchtel ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dutchtel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 19 Geheimhouding

19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
19.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Dutchtel gehouden is vertrouwelijke informatie te verstrekken, dan is Dutchtel niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20 Intellectuele eigendom

20.1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Dutchtel zich de rechten en bevoegdheden voor die aan Dutchtel toekomen op grond van intellectuele eigendom.
20.2. Alle door Dutchtel verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, Overeenkomsten, ontwerpen, databanken schema’s, software, waaronder inbegrepen doch niet beperkt tot werkboeken, trainingsmaterialen, powerpointpresentaties, e.d., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door de Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Dutchtel worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
20.3. Dutchtel behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Monsters en modellen

21.1. Is aan de Opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren Producten daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 22 Niet-overname personeel

22.1. De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze medewerkers van Dutchtel of van ondernemingen die namens Dutchtel betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 23 Toepasselijk recht en geschillen

23.1. Op elke Overeenkomst tussen Dutchtel en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
23.2. De rechtbank Midden – Nederland, locatie Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen.
23.3. Partijen zullen eerst dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 24 Wijziging, uitleg en vindplaats van de Overeenkomst

24.1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht. De Derden- voorwaarden voor Telecomdiensten zijn op te vragen bij de Derde-dienstverlener en/of vindbaar op haar/hun betrokken website.
24.2. Bij de uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
24.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie of in geval van gerede twijfel de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
24.3. Ingeval niettemin een tegenstrijdigheid tussen alsdan geldende algemene voorwaarden / Overeenkomst enerzijds en de Derde-voorwaarden voor Telecomdiensten anderzijds er toe zou doen, gelden de Derde-voorwaarden boven deze Overeenkomst.