Artikel 1 Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
a. Dutchtel BV., hierna te noemen: “Dutchtel”: de gebruiker van de onderstaande algemene voorwaarden.
b. Opdrachtgever: de wederpartij van Dutchtel, zoals genoemd in de opdrachtbevestiging en de wederpartij van de Derde- dienstverlener namens wie Dutchtel de Derde-voorwaarden aan doet gaan.
c. Derde-dienstverlener: de partij (principaal) met wie de Opdrachtgever door tussenkomst van Dutchtel (als agent) een overeenkomst sluit.
d. Producten: alle door Dutchtel geleverde goederen of zaken en daaraan verbonden diensten die geen Telecomdiensten zijn zoals hierna geformuleerd.
e. Telecomdiensten: de diensten (zoals onder meer spraaktelefonie of elektronisch dataverkeer) die door Dutchtel`s principaal – te weten de Derde-dienstverlener (veelal een telecom-operator) – worden verricht (het betreft geen diensten zoals onderhoudsdiensten die aan de Producten kunnen zijn verbonden).
f. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Duchtel tot levering van Producten met inbegrip van de daarbij behorende overeenkomsten van derden toeleveranciers, uitgezonderd de Derde-dienstverlener.
g. Derde-voorwaarden: de voor Telecomdiensten geldende voorwaarden van de Derde-dienstverlener welke voorwaarden gelden in de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en de Derde dienstverlener (de principaal) namens wie Dutchtel (als agent) met de Opdrachtgever in voorkomend geval een overeenkomst sluit; de Derden-voorwaarden gelden dus niet tussen Opdrachtgever en Dutchtel.

Artikel 2 Algemene / webwinkel voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Dutchtel en een Opdrachtgever dan wel Opdrachtgever en de Derde-leverancier. Tenzij van deze algemene voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Dutchtel en een Opdrachtgever waarvoor Dutchtel derden betrekt ten behoeve van de levering van Producten aan Opdrachtgever. Voor de Telecomdiensten gelden echter de Derdenvoorwaarden.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden resp. Derde-voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met Dutchtel respectievelijk via Dutchtel voor de Derde-dienstverlener.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen zowel naar Dutchtel als naar de Derde-dienstverlener.
2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Dutchtel c.q. de Derde- dienstverlener enerzijds en Opdrachtgever anderzijds zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.6. Dutchtel is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen. Voor de Derde- voorwaarden geldt hetgeen daarover de Derde-dienstverlener heeft bepaald.
2.7. Producten (niet Telecomdiensten): Indien en voor zover Dutchtel producten Telecomdiensten van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, , voor wat die producten en/of Telecomdiensten betreft tevens de voorwaarden van die derden van toepassing zijn resp. de Derde-voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden c.q. Derde-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn meegeleverd in de verpakte produkten of aangeboden Telecomdiensten maar liggen ook voor Opdrachtgever ter inzage bij Dutchtel, en Dutchtel zal deze voorwaarden aan Opdrachtgever op zijn verzoek kosteloos toezenden. Opdrachtgever verklaart zich met de inhoud van die voorwaarden c.q.
Derde-voorwaarden akkoord en als Opdrachtgever deze niet wil akkoorden dan dient hij de produkten in de originele verpakking in ongeschonden toestand (behoudens het openen van de verpakking) binnen 14 dagen na aankoop op eigen kosten te retourneren bij Dutchtel tijdens kantooruren (9-17 uur).
2.8 TELECOMDIENSTEN (niet Producten): Indien en voor zover Dutchtel op het gebied van telecommunicatie voor spraak- of data Telecomdiensten van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, voor wat die Telecomdiensten betreft alleen de voorwaarden van die derden (“Derden-voorwaarden”) van toepassing zijn omdat Dutchtel alleen als agent die Telecomdiensten aanbiedt aan Opdrachtgever, zodat Opdrachtgever een overeenkomst d.w.z. een contractuele verbintenis, aangaat met de Derde-dienstverlener. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde Derden-voorwaarden. Deze Derden-voorwaarden zijn electronisch aangeboden en/of in papieren vorm geleverd aan de Opdrachtgever in de verpakte produkten of aangeboden Telecomdiensten, maar liggen ook voor Opdrachtgever ter inzage bij Dutchtel c.q. bij op de website van de Derde-dienstverlener, en Dutchtel zal deze Derden-voorwaarden aan Opdrachtgever op zijn verzoek kosteloos toezenden of doen toezenden. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend en akkoord dat de Derden- voorwaarden voor Telecomdiensten mede of uitsluitend aangeboden worden via internet op de website van de betrokken derden.
2.9 De onderhavige tekst in deze Overeenkomst heeft in hoofdzaak betrekking op Producten, maar omdat Dutchtel in de zin van de wet als agent, voor wat de Telecomdiensten betreft optreedt, verwijst Dutchtel voor wat de Telecomdiensten betreft in de hierna te bepalingen naar haar Offerte en/of de Derden-voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes / verhouding tot de Derden-voorwaarden

3.1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Dutchtel inclusief die namens de Derde-dienstverlener zijn aangeboden, zijn vrijblijvend en moeten worden beschouwd als een aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst van genoemde Producten en/of voor genoemde Telecomdiensten.
3.2. Dutchtel BV. is slechts aan de aanbiedingen en/of offertes gebonden op de wijze en door de vorm zoals aangegeven op o.a de website van Dutchtel (aanbod en aanvaarding) danwel door een door beide partijen ondertekende schriftelijke Overeenkomst die aan Dutchtel in die vorm op het aangegeven email adres is toegezonden c.q. op het aangegeven webadres is overgedragen (via electronisch ‘up loaden) van de ondertekende Overeenkomst, danwel per fax of per post als opdrachtbevestiging door Opdrachtgever aan Dutchtel is toegezonden.
3.3 Dutchtel is alleen gebonden aan die aanbiedingen en/of offertes die ondertekend zijn door haar procuratiehouders, c.q. gevolmachtigde, welke louter en alleen zijn toegekend aan haar bestuurders.
3.4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, alsmede reis-, verblijf en internationale communicatiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Dutchtel of de betrokken Derde-dienstverlener daaraan niet gebonden. De Overeenkomst c.q. Derden-voorwaarden komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dutchtel die derde anders aangeeft.
3.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dutchtel of de Derde-dienstverlener niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs voor het betrokken Product of de betrokken Telecomdienst.
3.7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Producten of betrokken Telecomdiensten.
3.8. Voor wat hierna bepaald wordt voor Producten in de art. 5 tot en met 24 van de Overeenkomst, verwijst Dutchtel voor wat Telecomdiensten betreft naar hetgeen geldt volgens de Derden-voorwaarden.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst door Dutchtel c.q. de Derde dienstverlener

4.1. Dutchtel zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren voor de geleverde Producten. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De Derde-dienstverlener zal de Derden-voorwaarden overeenkomstig de daarin opgenomen eisen en voorwaarden uitvoeren voor de te verrichten Telecomdiensten.
4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Dutchtel het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden c.q. Derden Dienstverleners.
4.3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dutchtel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst c.q. Derden-voorwaarden, tijdig aan dutchtel BV. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Derden-voorwaarden benodigde gegevens niet tijdig aan Dutchtel zullen zijn verstrekt, dan heeft Dutchtel het recht de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Derden-voorwaarden op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Hetzelfde geldt voor de Derde-dienstverlevers in verband met de Derden-voorwaarden die gelden jegens Opdrachtgever.
4.4. Dutchtel is niet aansprakelijk voor de Producten voor schade, van welke aard ook, doordat Dutchtel is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dutchtel kenbaar behoorde te zijn.
Dutchtel is tenaanzien van de Telecomdiensten niet aansprakelijk voor schade, kosten of andere risico’s, van welke aard ook, doordat Dutchtel als agent ten opzichte van derde als principaal, is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dutchtel of de betrokken derde kenbaar behoorde te zijn.
4.5. Dutchtel is bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk van derden, zoals bijvoorbeeld haar leveranciers en/of de beheerder/leverancier van telecommunicatienetwerken. Hoewel Dutchtel haar partners met zorgvuldigheid kiest, is zij niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor enige schade die deze lijdt als gevolg van gebreken in de producten en Telecomdiensten van deze derden.
4.6. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Dutchtel ten aanzien van de Producten c.q. de derde ten aanzien van de Telecomdiensten de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.7. Indien door Dutchtel of door Dutchtel ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden voor Producten worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Indien door de Derde-dienstverlener of door die Derde-dienstverlener ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden voor Telecomdiensten worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, althans voor die punten die de Derde-dienstverlener in zijn Derden-voorwaarden daartoe heeft opgenomen of alsdan aangeeft.
4.8. Opdrachtgever vrijwaart Dutchtel voor eventuele aanspraken van derden c.q. Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst voor wat Producten betreft blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed voor wat Producten betreft. Dutchtel zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties voor wat Producten betreft zal hebben, zal Dutchtel de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen voor wat Producten betreft zal Dutchtel daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

6.1. De Overeenkomst tussen Dutchtel en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6.2. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Dutchtel derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Honorarium, prijs

7.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
7.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Dutchtel, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7.3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
7.4. Indien Dutchtel met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Dutchtel niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
7.5. Voorts is Dutchtel gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
7.6. Bovendien mag Dutchtel het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Dutchtel, dat in redelijkheid niet van Dutchtel mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Dutchtel zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Dutchtel zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
7.7. Alle prijzen voor te leveren Producten zijn gebaseerd op kostenfactoren, belastingen, invoerrechten e.d. zoals deze ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst golden. Wijzigingen in genoemde kostenfactoren voordat is geleverd, mogen door Dutchtel worden doorberekend aan Opdrachtgever voorzover deze wijzigingen buiten de invloedsfeer van Dutchtel liggen.
7.8. Indien de totale prijsverhoging meer bedraagt dan 10% ten opzichte van de overeengekomen prijs, is Opdrachtgever gedurende drie maanden na de aankondiging van Dutchtel van de prijsverhoging, bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat Dutchtel gehouden is tot schadevergoeding en/of restitutie van hetgeen Opdrachtgever aan Duchtel heeft betaald.

Artikel 8 Betaling

8.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald, op een door Dutchtel aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
8.2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een gehele maand.
8.3. Opdrachtgever is niet gerechtigd om betalingen aan Dutchtel op te schorten noch is zij gerechtigd om betalingen aan Dutchtel te verrekenen met vorderingen op Dutchtel (ongeacht de grondslag daarvan).
8.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Dutchtel op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.5. Dutchtel heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Dutchtel kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Dutchtel kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1. Alle door Dutchtel geleverde Producten blijven eigendom van Dutchtel totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Dutchtel gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
9.2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
9.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht om Dutchtel daarvan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
9.4. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Dutchtel.
9.5. Door Dutchtel geleverde Producten, die krachtens het onder 9.1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
9.6. Voor het geval dat Dutchtel zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Dutchtel of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Dutchtel zich bevinden en die Producten mede terug te nemen.

Artikel 10 Incassokosten

10.1. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten en/of in rechte voor rekening van Opdrachtgever.
10.2. De buitengerechtelijke alsook de gerechtelijke kosten bedragen elk in ieder geval 15% van het verschuldigde bedrag in hoofdsom, exclusief 21% BTW, elk met een minimum van EUR 250,- excl. 21% BTW. Indien Dutchtel hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
10.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever. 10.4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11 Onderzoek, reclames en garantie

11.1. Klachten over geleverde Producten en/of verrichte werkzaamheden voor die Producten (maar uitgezonderd Telecomdiensten) dienen door de Opdrachtgever binnen 7 werkdagen na levering, en in het geval van verrichte Telecomdiensten uiterlijk binnen 7 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Dutchtel. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dutchtel in staat is adequaat te reageren.
11.2. Niet zichtbare gebreken aan geleverde Producten dienen binnen 7 werkdagen na ontdekking van het gebrek te worden gemeld, danwel binnen 7 werkdagen na het moment dat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt. 11.3. Ieder recht van reclame vervalt indien Opdrachtgever Dutchtel niet binnen 14 dagen na ontvangst van de melding in de gelegenheid wordt gesteld de klachten (ter plaatse waar het geleverde zich bevindt) op gegrondheid te onderzoeken of te doen laten onderzoeken. Voorts vervalt ieder recht op reclame indien Opdrachtgever na ontdekking van het gebrek de door Dutchtel geleverde Producten is blijven gebruiken, of deze aan derden heeft verkocht of in gebruik gegeven.
11.4. Onverminderd het voorgaande lid, vervalt ieder recht van reclame sowieso na het verstrijken van een jaar na levering. 11.5. Dutchtel aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor retourzendingen, indien het retourzenden is gebeurd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutchtel conform de door Dutchtel verstrekte instructies. Indien het transport wordt verzorgd door Opdrachtgever, zijn de retourgezonden Producten tijdens het transport voor risico van Opdrachtgever. 11.6. Indien een klacht gegrond is, zal Dutchtel de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit door Dutchtel inmiddels als aantoonbaar zinloos wordt aangemerkt. Dit laatste zal door Dutchtel aan de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar worden gemaakt, althans op de daartoe op de website van Dutchtel aangeboden electronische mogelijkheid.
11.7. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Dutchtel slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
11.8. Dutchtel neemt slechts die garanties op zich voor geleverde Producten die de leverancier van Dutchtel jegens haar op zich neemt, geheel volgens de voorwaarden van die leverancier.

Artikel 12 Opzegging

12.1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
12.2. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Dutchtel recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Dutchtel zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden voor Producten en daaraan gerelateerde diensten, uitgezonderd Telecomdiensten. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
12.3. Indien de Overeenkomst voor Producten tussentijds wordt opgezegd door Dutchtel, zal Dutchtel in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden voor die Producten, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
12.4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Producten van Dutchtel extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13 Opschorting, ontbinding en opzegging door Dutchtel

13.1. Dutchtel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet tijdig of niet volledig nakomt.
b. na het sluiten van de Overeenkomst Dutchtel ter kennis gekomen omstandigheden, goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
13.2. Voorts is Dutchtel bevoegd de Overeenkomst te (doen) opzeggen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Dutchtel kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Dutchtel mag worden verwacht.
13.3. Indien de Overeenkomst door Dutchtel wordt opgezegd, zijn de vorderingen van Dutchtel op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Dutchtel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
13.4. Dutchtel behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde Producten

14.1. Indien Dutchtel aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst Producten ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen na een verzoek daartoe door Dutchtel in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
14.2. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 14.1. genoemde verplichting, heeft Dutchtel het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.
14.3 Voor diensten in het algemeen geldt dat deze niet kunnen worden ongedaan gemaakt anders dan door alternatieve ongedaan makings verbintenissen. Voor wat de Telecomdiensten betreft verwijst Dutchtel in de (eventuele analoge) gevallen genoemd in art. 14.1 tot en met 14.2 daartoe naar de Derden-voorwaarden.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1. Indien Dutchtel aansprakelijk voor Producten mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Dutchtel is nimmer aansprakelijk voor Telecomdiensten.
15.2. Dutchtel is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Opdrachtgever als direct en indirect gevolg van tekortkomingen door Dutchtel in de nakoming van de Overeenkomst.
15.3. Indien en voor zover Dutchtel niettemin aansprakelijk kan worden gehouden, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de directe schade.
15.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dutchtel aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Dutchtel toegerekend kunnen worden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
15.5. De totale aansprakelijkheid van Dutchtel voor directe schade bedraagt maximaal het bedrag van de door de verzekeringsmaatschappij van Dutchtel in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, danwel wanneer de verzekering een schadegeval niet dekt maximaal het tweevoudige van de factuurwaarde van de door Dutchtel geleverde Producten of daaraan gerelateerde diensten (uitgezonderd Telecomdiensten, waarvoor alle aansprakelijkheid van Dutchtel expliciet is uitgesloten).
15.6. Dutchtel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Ook is Dutchtel niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor enige schade, direct of indirect, die deze leidt als gevolg van gebreken in de producten en/of Telecomdiensten van Derde – dienstverleners.
15.7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Dutchtel of haar medewerkers.

Artikel 16 Vrijwaringen

16.1. Opdrachtgever vrijwaart Dutchtel voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever aan Dutchtel verstrekte zaken, vermogensrechten en/of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst door Dutchtel worden gebruikt.
16.2. Indien Opdrachtgever aan Dutchtel informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 Levering en risico-overgang

17.1. Levering vindt plaats op de vestigingsplaats van Dutchtel, derhalve “af magazijn’. Op het moment dat de te leveren Producten “af magazijn” gereed staan en zulks schriftelijk bevestigd is aan Opdrachtgever, is het risico voor het gekochte voor risico van Opdrachtgever.
17.2. Indien op verzoek van Opdrachtgever Producten door Dutchtel op een door Opdrachtgever aan te geven plaats worden bezorgd, geschiedt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 18 Overmacht voor Producten

18.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die hetzij niet te wijten is aan hun schuld hetzij krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet voor hun rekening komt.
18.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dutchtel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dutchtel niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen en/of ziekten in het bedrijf van Dutchtel worden daaronder begrepen.
18.3. Dutchtel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dutchtel zijn verplichtingen had moeten nakomen.
18.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
18.5. Voor zover Dutchtel ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dutchtel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 19 Geheimhouding

19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
19.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Dutchtel gehouden is vertrouwelijke informatie te verstrekken, dan is Dutchtel niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20 Intellectuele eigendom

20.1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Dutchtel zich de rechten en bevoegdheden voor die aan Dutchtel toekomen op grond van intellectuele eigendom.
20.2. Alle door Dutchtel verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, Overeenkomsten, ontwerpen, databanken schema’s, software, waaronder inbegrepen doch niet beperkt tot werkboeken, trainingsmaterialen, powerpointpresentaties, e.d., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door de Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Dutchtel worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
20.3. Dutchtel behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Monsters en modellen

21.1. Is aan de Opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren Producten daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 22 Niet-overname personeel

22.1. De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze medewerkers van Dutchtel of van ondernemingen die namens Dutchtel betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 23 Toepasselijk recht en geschillen

23.1. Op elke Overeenkomst tussen Dutchtel en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
23.2. De rechtbank Midden – Nederland, locatie Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen.
23.3. Partijen zullen eerst dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 24 Wijziging, uitleg en vindplaats van de Overeenkomst

24.1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht. De Derden- voorwaarden voor Telecomdiensten zijn op te vragen bij de Derde-dienstverlener en/of vindbaar op haar/hun betrokken website.
24.2. Bij de uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
24.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie of in geval van gerede twijfel de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
24.3. Ingeval niettemin een tegenstrijdigheid tussen alsdan geldende algemene voorwaarden / Overeenkomst enerzijds en de Derde-voorwaarden voor Telecomdiensten anderzijds er toe zou doen, gelden de Derde-voorwaarden boven deze Overeenkomst.

Algemene voorwaarden VOIP en Internet

 1. Definities

1.1 Aansluiting: De dienst waarbij een koppeling tussen het interne netwerk of apparatuur van de Afnemer en het Internet en/of de al dan niet daarop aangesloten netwerken, telefooncentrales, (telefonie)platformen en (telefonie)apparatuur tot stand wordt gebracht, waardoor het gebruik van deze zaken door de Afnemer mogelijk wordt.

1.2 Aanvullende voorwaarden: De specifieke voorwaarden per Dienst die op de Overeenkomst van toepassing zijn.

1.3 Afnemer: De rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Dutchtel de Overeenkomst heeft gesloten, danwel de rechtspersoon of natuurlijke persoon die van de Dienst gebruik maakt.

1.4 Apparatuur: De apparatuur die Dutchtel krachtens de Overeenkomst levert of ter beschikking stelt.

1.5 Benaming: De unieke benaming, het zogenaamde login-ID, dat de Afnemer krijgt toegekend door Dutchtel voor de Aansluiting.

1.6 Consument: Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.7 Diensten: De diensten die Dutchtel op grond van de Overeenkomst aanbiedt.

1.8 Fair use: Het redelijke gebruik door de Afnemer van dataverkeer, diskruimte en/of belasting van netwerk en systemen, door Dutchtel nader te preciseren in Aanvullende Voorwaarden bij diensten waarop dit van toepassing is.

1.9 Netiquette: Algemene gedragsregels ten aanzien van gebruik van internet.

1.10 Offerte: Ieder aanbod van Dutchtel voor de levering van Diensten of Producten.

1.11 Overeenkomst: De overeenkomst tussen Dutchtel en Afnemer op grond waarvan Dutchtel Diensten ten behoeve van de Afnemer verricht.

1.12 Dutchtel: Dutchtel B.V. en/of dochterondernemingen van Dutchtel B.V.

1.13 Password: De (lees-)tekens die de Afnemer naast de Benaming kiest of krijgt om toegang tot het Internet en/of de al dan niet daarop aangesloten netwerken, (telefonie)systemen, (telefonie)apparatuur (telefonie)platformen te verkrijgen.

1.14 Producten: Apparatuur, Software en/of andere zaken die Dutchtel krachtens de Overeenkomst levert of ter beschikking stelt.

1.15 Programmatuur : De programmatuur, met de daarbij behorende documentatie, die Dutchtel krachtens de Overeenkomst levert of ter beschikking stelt.

1.16 Telefoniedienst : De dienst van Dutchtel die het mogelijk maakt dat telefoonverkeer (en het binnen de daarbij gebruikte technieken mogelijke dataverkeer) wordt afgewikkeld vanaf en naar Netwerkaansluitpunten of vergelijkbare aansluitpunten op andere telecommunicatienetwerken (vast of mobiel en zowel in Nederland als in het buitenland) waarmee het Netwerk van Dutchtel is verbonden.

1.17 Toegangscode: De Benaming en het Password van de Afnemer die Dutchtel ter beschikking stelt aan de Afnemer teneinde toegang te verkrijgen tot het Internet en/of de daarop aangesloten netwerken en/ of de daarop aangesloten .

 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn, toepasselijk op alle aanbiedingen voor levering en/of diensten van Dutchtel, alsmede alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2.2 De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van klant , hoe dan ook genaamd, wordt door Dutchtel uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkende en Aanvullende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Dutchtel zijn aanvaard en gelden alleen voor desbetreffende overeenkomst(en).

Oktober 2016 2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. In dat geval zullen partijen overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.5 Dutchtel behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden en Aanvullende

Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, waarvan Dutchtel de Afnemer indien mogelijk tenminste een maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte zal stellen. Zulke wijzigingen of aanvullingen gelden ook ten aanzien van ten tijde van de wijzigingen lopende Overeenkomsten. Afnemer heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen binnen dertig (30) dagen na de hiervoor vermelde bekendmaking indien de wijzigingen leiden tot een aanmerkelijke verzwaring van de verplichtingen van de Afnemer of indien de dienstverlening wezenlijk afwijkt van de dienstverlening voordat de wijzigingen en of aanvullingen van kracht werden

.3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1Alle Offertes zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, als de levertijd betreft, tenzij schriftelijk anders vermeld.

3.2 Dutchtel heeft het recht om voor haar moverende redenen een offerte in te trekken zonder daarvoor op enige wijze jegens de Afnemer aansprakelijk te zijn.

3.3 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Dutchtel de totstandkoming door een schriftelijke of elektronisch mededeling aan de Afnemer heeft bevestigd, dan wel op het moment dat Dutchtel uitvoering heeft gegeven aan de Overeenkomst.

3.4 Na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens Dutchtel binden Dutchtel slechts indien schriftelijk door Dutchtel bevestigd.

3.5 Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door Dutchtel mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is Dutchtel gehouden al hetgeen Dutchtel reeds heeft ontvangen aan de klant terug te betalen.Dutchtel kan een aspirant-klant om voor haar moverende redenen weigeren.

3.6 Indien de Afnemer een Consument is, heeft deze te allen tijde het recht de Overeenkomst binnen zeven (7) werkdagen nadat deze is tot stand gekomen te ontbinden bij aangetekende brief aan Dutchtel. Dit ontbindingsrecht is niet van toepassing op de koop van computerprogrammatuur, indien de Consument de verzegeling daarvan heeft verbroken.

 1. Duur Overeenkomst

4.1 Tenzij anders overeengekomen, wordt een Overeenkomst aangegaan voor een vaste periode van vijf jaar. De Overeenkomst wordt daarna steeds automatisch voor de duur van 1 maand verlengd, tenzij de Overeenkomst uiterlijk 1 maand voor het einde van de dan lopende periode is opgezegd.

4.2 Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per mail, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Dutchtel de opzegging ontvangt.

 1. Uitvoering Overeenkomst

5.1 Afgegeven (op)leveringstermijn en/of (op)leveringsdatum geldt te allen tijde als streeftermijn en/of streefdatum en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding hiervan geeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst, onverminderd hetgeen wettelijk is bepaald ten aanzien van de koop door een Consument.

5.2 Leveringstermijnen vangen pas aan indien alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie door de Afnemer is verstrekt en betaling van verschuldigde bedragen op correcte wijze heeft plaatsgevonden.

5.3 Voor zover de Overeenkomst de levering van Producten omvat die in eigendom aan de Afnemer worden overgedragen, behoudt Dutchtel zich het eigendom voor tot het moment dat Afnemer aan Dutchtel al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst verschuldigd is, heeft voldaan.

Oktober 2016 5.4 Dutchtel kan niet garanderen dat de Diensten en Producten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud, de afhankelijkheid van de Diensten en Producten van haar toeleveranciers en van internet en technologieën die in ontwikkeling zijn. Dutchtel streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de Afnemer zo beperkt mogelijk te houden.

5.5 Dutchtel behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op netwerk, apparatuur, de Aansluiting en/of de Toegangscode door te voeren.

5.6 Dutchtel is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van klant jegens Dutchtel ontstaat. Dutchtel zal de Afnemer hierover zo mogelijk tijdig informeren, indien deze de bereikbaarheid van het Internet en/of daarop aangesloten netwerken of apparatuur voor de Afnemer nadelig beïnvloeden.

5.7 Tenzij anders overeengekomen, draagt de Afnemer zelf zorg voor de benodigde elektriciteit, verbindingen, hardware, software, randapparatuur en andere voorzieningen.

5.8 Afnemer is gehouden om geleverde Diensten en Materialen binnen zeven dagen na levering op gebreken te controleren en eventueel geconstateerde gebreken per omgaande te melden aan Dutchtel. Gebreken die bij levering niet kunnen worden geconstateerd of niet aanwezig zijn, dienen steeds binnen bekwame tijd nadat deze redelijkerwijs kunnen worden geconstateerd aan Dutchtel te worden gemeld. Bij niet tijdige melding van gebreken, als hiervoor omschreven, vervalt het recht van beroep op een tekortkoming.

5.9 Onverminderd hetgeen wettelijk is bepaald ten aanzien van koop door een Consument, bestaat de enige verplichting van Dutchtel bij gebreken in het geleverde, uit het herstellen van het gebrek of vervanging van het geleverde, ter keuze van Dutchtel. Gebreken geven geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst, tenzij deze binnen de hiervoor gestelde termijn zijn gemeld en Dutchtel er na een daartoe schriftelijke aangezegde redelijke termijn niet in slaagt aan zijn herstel / vervangingsplicht te voldoen en voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Afnemer kan worden gevergd.

5.10 Dutchtel is gerechtigd een nummer te wijzigen in geval van wijzigingen in het nationaal nummerplan of nummer toewijzing door OPTA, alsmede in geval van wijzigingen in de Telefoniedienst of een Telecommunicatienetwerk of in andere omstandigheden die naar het oordeel van Dutchtel nummerwijziging noodzakelijk maken. Indien mogelijk zal Dutchtel dit ten minste een

(1) maand voordat de wijziging wordt doorgevoerd aan de Afnemer kenbaar maken.

5.11 Dutchtel is rechthebbende van de door haar aan Afnemer toegewezen nummers. In geval van beëindiging van de Overeenkomst vervalt het recht van de Afnemer op gebruik van het door Dutchtel aan de Afnemer toegekende nummer en staat het Dutchtel volledig vrij het betreffende nummer aan een derde toe te kennen, tenzij het nummer met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.12 en artikel 5.13 zal worden geporteerd.

5.12 Dutchtel kan instemmen met een verzoek van Afnemer om bij beëindiging van de

Overeenkomst een bij de Telefoniedienst gebruikt nummer mee te nemen naar een aansluiting bij een andere telefonie aanbieder indien dit naar het oordeel van Dutchtel (technisch) mogelijk is. Een porteringsverzoek dient te allen tijde voorafgaande aan de beëindiging van de Overeenkomst te zijn ingediend en door Dutchtel te zijn geaccepteerd.

5.13 Dutchtel kan een verzoek om nummerportabiliteit, zoals bedoeld in artikel 5.11 en artikel 5.12, weigeren indien dit bijzondere technische aanpassingen van Dutchtel vergt.

5.14 Indien Dutchtel in het kader van een Overeenkomst zaken van de Afnemer onder zich houdt, is zij gerechtigd deze onder zich te houden totdat de Afnemer al hetgeen hij krachtens enige Overeenkomst verschuldigd is, heeft voldaan.

5.15 Dutchtel is bevoegd de levering van Diensten en Producten geheel of ten dele uit te besteden aan een derde.

5.16 De Afnemer zal de voor de Aansluiting benodigde formulieren invullen en ondertekenen. Afnemer staat jegens Dutchtel in voor de juistheid van de ingevulde gegevens en vrijwaart Dutchtel voor enige aanspraak van een derde terzake.

Oktober 2016 5.17 De Afnemer verplicht zich jegens Dutchtel te voldoen aan de voorschriften die in verband met de registratie, het gebruik van, IP adressen, telefoon- nummers en domeinnamen zijn gesteld door de hiermee belaste instanties en vrijwaart Dutchtel voor enige aanspraak van derden terzake.

 1. Installatie

6.1 Dit artikel is van toepassing indien installatie van Diensten en Producten bij de Afnemer is overeengekomen.

6.2 De Afnemer verleent medewerkers van Dutchtel of door Dutchtel ingeschakelde derden toegang tot het installatieadres voor de installatie van de Diensten of Producten alsmede voor onderhoudsen reparatiewerkzaamheden in verband met de levering van de Diensten of Producten. Op verzoek van de Afnemer identificeren de betreffende medewerkers of derden zich als zodanig bij de Afnemer.

6.3 Tijdens de installatie van de Apparatuur kunnen aanpassingen worden aangebracht in de (software)configuratie en/of (telefoon)centrale en/of (telefonie)apparatuur van de Afnemer. Dutchtel kan niet garanderen dat alle systeemfuncties en programmatuur van de Afnemer na installatie op juiste wijze functioneren. Dutchtel adviseert de Afnemer daarom om voorafgaand aan de installatie back-ups te maken van alle bestanden en instellingen en (software)configuraties. Dutchtel aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

6.4 Dutchtel is niet verplicht de (software)configuratie data of enige instellingen in apparatuur van de Afnemer bij het einde van de Overeenkomst in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

6.5 Indien gekozen is voor een doe-het-zelfpakket, is Afnemer verplicht de instructies in de

gebruiksaanwijzing op te volgen. Dutchtel is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van niet correcte installatie die het gevolg is van handelen of nalaten in strijd met de gebruiksaanwijzing.

 1. Toegang

7.1 Dit artikel is van toepassing indien de Afnemer van Dutchtel een Toegangscode ontvangt.

7.2 Dutchtel sluit elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van schade welke mocht ontstaan na gebruik van de Toegangscode. Met name is Dutchtel niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, misbruik of verlies van de Toegangscode.

7.3 De Afnemer dient met de Toegangscode zorgvuldig om te gaan. De Afnemer moet verlies, diefstal of misbruik door derden van de Toegangscode direct melden aan Dutchtel. Tot het tijdstip van melding is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade, die voortvloeit uit het gebruik dat met de Toegangscode wordt gemaakt.

7.4 Indien de Afnemer de Benaming wil wijzigen, kan zij hiertoe schriftelijk een verzoek indienen bij Dutchtel. De wijziging gaat in na verzending door Dutchtel van de bevestiging hiervan aan de Afnemer.

 1. Gebruik

8.1 De Afnemer mag uitsluitend in overeenstemming met de Overeenkomst gebruik maken van de Diensten en de Producten.

8.2 Op Programmatuur verkrijgt de Afnemer uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht. Er kunnen additionele licentievoorwaarden van toepassing zijn van Dutchtel of derden. Indien Afnemer de licentievoorwaarden niet wenst te aanvaarden, wordt geen gebruiksrecht verkregen en dient Afnemer de Programmatuur binnen 7 (zeven) werkdagen na ontvangst te retourneren, bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht de toepasselijke licentievoorwaarden te hebben aanvaard.

8.4 De Afnemer kan maximaal de in de Overeenkomst aangegeven hoeveelheid informatie op de server van Dutchtel opslaan dan wel laten opslaan. Dutchtel is niet aansprakelijk voor schade die uit de (overschrijding van deze ) opslag voortvloeit.

8.5 De Afnemer zal algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor de communicatie over het Internet in acht nemen, in het bijzonder de regels van de Netiquette.

Oktober 2016 8.6 De Afnemer verricht geen handelingen waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het internet en/of daarop aangesloten netwerken hindert.

8.7 Afnemer is gehouden alle door Dutchtel kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en

beperkingen, zoals neergelegd in deze Algemene Leveringsvoorwaarden, Aanvullende voorwaarden en Overeenkomst en zoals van tijd tot tijd door Dutchtel (op haar website, via schriftelijke berichtgeving of anderszins) meegedeeld, in acht nemen.

8.8 Afnemer zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker verwacht mag worden en zal de Diensten en Producten niet op enigerlei wijze (doen) gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die de Diensten of het Internetverkeer belasten of verstoren, waaronder: (a) het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten;

(b) diefstal van gegevens; (c) de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; (d) de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen, spamming; (e) zonder toestemming binnendringen van computers of netwerken; (f) vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; (g) het doorbreken van technische beveiligingen; (h) het verspreiden van virussen, spam en ongewenste reclame-uitingen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; (I) het zich verschaffen van toegang door middel van een valse sleutel, valse code of valse hoedanigheid; (j) het in gang zetten of laten voortbestaan van processen waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat dit de overige gebruikers van het Internet hindert of de Diensten nadelig beïnvloedt zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het open laten staan van de telefoonverbinding. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ‘Open Relaying’ en ’Open Proxy’’door een verkeerd geconfigureerde mailserver. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma’s op te starten indien er een directe, door Dutchtel toegestane verbinding met het systeem bestaat.

8.9 De Afnemer is verantwoordelijk voor de apparatuur en het gebruik daarvan. De apparatuur moet voldoen aan de daaraan bij of krachtens de wet gestelde eisen en dient technisch verenigbaar te zijn met de apparatuur van het aansluitpunt bij de Afnemer. Indien Dutchtel vaststelt dat de apparatuur van de Afnemer de goede werking van het netwerk of apparatuur verstoort, is Dutchtel gerechtigd de (Telefonie)dienst voor de Afnemer onmiddellijk buiten werking te stellen.

8.10 Het is de Afnemer niet toegestaan Open Relay of Open Proxy toe te passen.

8.11 Dutchtel heeft het recht met onmiddellijke ingang de Afnemer af te sluiten, de Aansluiting te blokkeren, de Overeenkomst te ontbinden of andere maatregelen te nemen die haar geraden voorkomen indien zij op grond van haar ter beschikking staande informatie vermoedt dat de Afnemer de Aansluiting gebruikt in strijd met één van de bepalingen in dit artikel. In dit geval ontvangt de Afnemer geen restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding. De Afnemer heeft geen recht op vergoeding van schade. Dutchtel behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de Afnemer te verhalen.

8.12 Dutchtel heeft het recht met onmiddellijke ingang de Afnemer af te sluiten, de Aansluiting te blokkeren of andere maatregelen te nemen die haar geraden voorkomen indien zij op grond van haar ter beschikking staande informatie vermoedt dat de Aansluiting onrechtmatig door derden wordt gebruikt.

8.14 Dutchtel is gerechtigd de klant de toegang tot het systeem te ontzeggen of te beperken, indien een klant de in de overeenkomst overeengekomen hoeveelheid (gratis) dataverkeer of fair use overschrijdt ten aanzien van dataverkeer, diskruimte en belasting van systemen enzovoort. Bij deze overeenkomsten is de klant gehouden aan Dutchtel de overeengekomen kosten ter grootte van die overschrijding te betalen. Dutchtel is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als gevolg van een ontzegging of beperking.

8.15 Dutchtel is in het geval de Afnemer in een beperkte periode bovengemiddeld hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke telefoondiensten/nummers verschuldigd wordt, gerechtigd om over te

Oktober 2016 gaan tot blokkering van bepaalde bestemmingen, totdat de Afnemer tot betaling is overgegaan of zekerheid heeft gesteld. Waar dit in redelijkheid mogelijk is zal Dutchtel de Afnemer hierover voorafgaand informeren.

 1. Intellectuele eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de Programmatuur, Apparatuur en andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Dutchtel of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

9.2 Het is de Afnemer slechts toegestaan de ter beschikking gestelde Programmatuur eenmaal te kopiëren voor back-up doeleinden, tenzij in de licentievoorwaarden van de Programmatuur anders is aangegeven. Bij het maken van de back-up kopie is het de Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent de merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de Programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder mede begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Programmatuur.

9.3 Tenzij uitdrukkelijk bij wet toegestaan, is het de Afnemer niet toegestaan wijzigingen of toevoegingen aan de Programmatuur aan te brengen of te decompileren.

 1. Geheimhouding & beveiliging

10.1 Dutchtel zal zich inspannen om zodanige maatregelen te treffen dat geheimhouding wordt betracht met betrekking tot gegevens van de Afnemer, waarvan duidelijk is dat de Afnemer met betrekking tot deze gegevens geheimhouding wenst.

10.2 Dutchtel zal zich inspannen de Aansluiting of de toegang tot de gegevens die worden

opgeslagen te beveiligen. Dutchtel geeft geen garantie voor de aangebrachte beveiliging. Dutchtel sluit elke aansprakelijkheid voor schade, die ondanks de door haar genomen voorzorgsmaatregelen mocht ontstaan ten aanzien van de beveiliging van gegevens uit.

10.3 De Afnemer is ermee bekend en aanvaardt dat de ter beschikking gestelde Programmatuur en Apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Dutchtel of diens licentiegegevens bevatten. De Afnemer verbindt zich deze programmatuur en Apparatuur geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld.

 1. Verwerking van Persoonsgegevens

11.1 Verwerking van persoonsgegevens door Dutchtel geschiedt met inachtneming van de

toepasselijke wetgeving en conform het privacy reglement van Dutchtel dat raadpleegbaar is via de website www.Dutchtel.nl.

 1. Prijzen

12.1 Een Overeenkomst wordt gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn exclusief BTW, exclusief eventuele heffingen en/of rechten,exclusief afsluitkosten, exclusief telefoonkosten en aanvullende diensten, tenzij anders overeengekomen.

12.2 Dutchtel is gerechtigd de tarieven te wijzigen. De wijzigingen worden voordat deze ingaan op de meest geëigende wijze aan de gebruiker bekend gemaakt.

12.3 Dutchtel is gerechtigd een bedrag wegens kosten van afhandeling en/of administratiekosten bij afnemer in rekening te brengen.

12.4 Dutchtel is gerechtigd voor de beëindiging, het upgraden en/of het downgraden van een

aansluiting, nummers, accounts of andere diensten downgrade-, upgrade- en/of opheffingskosten bij afnemer in rekening te brengen.

12.5 Dutchtel zal in geval van het (tijdelijk) blokkeren en/of (tijdelijk) deactiveren van een aansluiting, nummers, accounts of andere diensten 75 Euro kosten per incident bij afnemer in rekening brengen.

12.6 Dutchtel zal in geval van het (tijdelijk) deblokkeren en/of heractiveren van een aansluiting, nummers, accounts of andere diensten 75 Euro kosten per incident bij afnemer in rekening brengen.

Oktober 2016 12.7 Bij beëindiging van een aansluiting binnen de initiële contractsduur, behoudt Dutchtel zich het recht voor de resterende kosten ineens bij afnemer in rekening te brengen.

 1. Betaling

13.1 Alle betalingen dienen bij vooruitbetaling voor de in de Overeenkomst genoemde periode te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

Betaling op factuurbasis is verschuldigd binnen 8 dagen na factuurdatum. Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment waarop het volledig verschuldigd bedrag op de door Dutchtel aan te wijzen bank- of girorekening is bijgeschreven.

13.2Dutchtel is gerechtigd te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, danwel zekerheid voor betaling te verlangen.

13.3 Facturen zijn uitsluitend betaalbaar aan Dutchtel B.V.

13.4 Indien een betaling niet volledig en/of niet tijdig is voldaan, raakt de Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is de Afnemer wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van volledige betaling.

13.5 In geval van niet volledige en/of niet tijdige betaling is Dutchtel gerechtigd de Afnemer zonder aankondiging of mededeling af te sluiten van de Diensten totdat alle facturen zijn betaald.

13.6 Alle kosten van invordering van het door de Afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de Afnemer. De hoogte van de aan Dutchtel verschuldigde incassokosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van Euro 250,–Indien aannemelijk is dat Dutchtel hogere kosten heeft moeten maken, dienen ook deze door de Afnemer vergoed te worden.

13.7 De Afnemer is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van Dutchtel telkens gehouden tot verschaffing van voldoende zekerheid in verband met zijn betalingsverplichtingen en andere uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In afwachting van deze zekerheidsverschaffing is Dutchtel gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen.

13.8 Betalingen van de Afnemer aan Dutchtel zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening der verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van de langst openstaande factuur/facturen, ook indien de Afnemer bij betaling anders vermeldt.

13.9 Hetgeen Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst aan Dutchtel is verschuldigd, wordt ten volle direct opeisbaar in geval van surséance van betaling of faillissement van Afnemer of aanvraag daartoe, ondercuratelestelling of onderbewindstelling van Afnemer, besluit van Afnemer tot gehele of gedeeltelijk staking of overdracht van de onderneming, ontbinding van de vennootschap van Afnemer en meer dan tweemaal niet-tijdige betaling door Afnemer.

 1. Ontbinding, schadevergoeding, opschorting

14.1 Indien de Afnemer: (a) zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt

verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd; of (b) enige uit kracht der wet of Overeenkomst op hem rustende verplichtingen jegens Dutchtel niet of niet geheel nakomt; of (c) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of (d) overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, of tot ontbinding; wordt de Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld onmiddellijk opeisbaar zijn.

14.2 Onverminderd het overigens in de Overeenkomst bepaalde, is Dutchtel in de bovengenoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist: (a) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de Afnemer; en/of (b) enig door de Afnemer aan Dutchtel verschuldigd bedrag

Oktober 2016 terstond in zijn geheel op te eisen; en/of (c) alvorens verder te presteren eerst van de gebruiker zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

14.3 Indien Dutchtel wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, als gevolg van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) maatregelen van enige overheid, brand en explosie, natuurrampen, boycotacties, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van Dutchtel, gedragingen van Afnemer, vertraging of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Dutchtel op enigerlei wijze afhankelijk is, computervredebreuk (hacken), verdwijnen van computerbestanden, storingen in het netwerk van de betrokken telecommunicatiemaatschappij (en), volledige bezetting van de inbellijnen, overbelasting van het net, uitval van elektriciteit, communicatieverbindingen of apparatuur van Dutchtel of derden die diensten aan Dutchtel leveren en andere storingen die buiten de macht van Dutchtel liggen, is Dutchtel gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkend schriftelijk bericht aan de Afnemer zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, danwel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van Dutchtel op betaling door de Afnemer voor reeds door Dutchtel verrichte prestaties. In geval van opschorting zal Dutchtel alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.

 1. Aansprakelijkheid

15.1 Dutchtel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen die het gevolg zijn van

omstandigheden genoemd in artikel 14.3. 15.2Dutchtel is niet aansprakelijk voor eventuele kosten te maken of gemaakt ten gevolge van wijzigingen in het welkomstbeeld, de inbelnummers van Dutchtel, de Dutchtel-index of de Toegangscode.

15.3 De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Dutchtel voortvloeiende schade. 15.4 De keuze van de domeinnaam en telefoonnummers is voor rekening en risico van de klant en Dutchtel aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam en/of telefoonnummer geen enkele aansprakelijkheid.

15.5 Dutchtel is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

15.6 De totale aansprakelijkheid van Dutchtel voor schade die de Afnemer lijdt doordat Dutchtel of een persoon door wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van deze Overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is voor directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel beperkt tot de netto factuurwaarde (zijnde de bruto factuurwaarde minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen) – van de levering waarmee de schade verband houdt, met een maximum van €

50.000.

Aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade (zoals gederfde winst of verminderde opbrengst) aantasting van de reputatie en gevolgschade is uitgesloten.

15.7 Dutchtel is niet aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het uitlekken van

vertrouwelijke gegevens, het gebruik van creditcardacceptatiemechanisme of elektronische betaling, schade door onderhoudswerkzaamheden of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Afnemer en of het niet beschikbaar zijn vanwege een DDOS aanval.

15.8 Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde, komt alleen die schade voor vergoeding in aanmerking, die binnen bekwame tijd na het ontstaan van die schade schriftelijk aan Dutchtel is gemeld. Vorderingen op grond van het feit dat de geleverde Diensten en materialen niet voldoen aan de Overeenkomst, verjaren na twee jaar nadat de kennisgeving als bedoeld in artikel 5.8. Dutchtel heeft bereikt.

5.9 (Rechts-)personen, die behoren tot het concern van Dutchtel c.q. in dienst zijn bij Dutchtel c.q. die door Dutchtel bij de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld en die door Afnemer

Oktober 2016 tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op vorenstaande bepalingen beroepen. Van deze (rechts-) personen en Dutchtel te samen kan nimmer meer schadevergoeding worden gevorderd dan Dutchtel alleen zou hebben te vergoeden.

15.10 Aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel of elders in deze algemene leveringsvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van schade als gevolg van opzet of grove schuld van Dutchtel of enige persoon voor wie Dutchtel wettelijk aansprakelijk is. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel.

15.11 De Afnemer vrijwaart Dutchtel voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik van de Aansluiting of Diensten door of vanwege de Afnemer dan wel door het niet nakomen van de Afnemer van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

16.Geschillen

16.1 Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De rechtbank Midden – Nederland, locatie Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

16.3 Partijen zullen eerst dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.